menu Left

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัล

บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ  ตัณฑัยฑ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิ ทัลระดับมาตรฐานสากล กับผู้บริหารมูลนิธิประเทศสีเขียว นายพงศรันทร์  ซุ้นสุวรรณศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว และผู้บริหารจาก ICDL Thailand คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL: Thailand  ดร.ธนเดช  เพิ่มพูน หัวหน้าทีมบริหารการจัดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตั้งฑูตกิจกรรมโต๊ะลีลา งานปลูกป่า 4 ภาค ยุวฑูตน้อยหมอสะอาดร่วมแถลงข่าว

 

สืบเนื่องจากการจัดงาน ปลูกป่า 4 ภาค ตามรายละเอียดงาน

เพื่อสร้างมิติใหม่กับการจัดงาน
องค์กรหลักโครงการประเทศสีเขียว
มูลนิธิประเทศสีเขียว
มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย
พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน
เห็นสมควรให้มีกิจกรรม
โต๊ะลีลา โต๊ะโชว์สาธิต
การบริหารจัดการขยะ
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
ในการจัดงาน
เป็นต้นแบบ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกป่า 4 ภาค ยุวฑูตน้อยหมอสะอาด ฑูตประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 4 ภาค

โครงการปลูกป่า 4 ภาค กิจกรรม"ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา"ครั้งที่ 1
ณ.วัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรฯ

มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรมเพื่อแผ่นดินดำเนินงานร่วมกับวัดป่าเขาโต๊ะ   กอ.รม น.  กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มูลนิธิประเทศสีเขียว  

พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

รับรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่5 ประจำปี 2560

นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

รางวัล"พิฆเนศวร" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขารางวัลผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙ ประธานพิธีมอบประทานรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิประเทศสีเขียว จับมือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยฯล

มูลนิธิประเทศสีเขียว จับมือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนองรับนโยบายรัฐบาล "ไทยแลนด์ 4.0" หรือ "Digital Thailand" ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ.2559-2563 ขับเคลื่อน"โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (International Digital Literacy Standard Project) หรือ IDLS ตามมาตรฐาน ICDL เพื่อเตรียมกำลังคนสำหรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล(Digital Workforce)

อ่านเพิ่มเติม...

เลื่อนวันและเวลาจัดรายการพิเศษฯ

ตามที่มูลนิธิประเทศสีเขียวกำหนดจัดรายการ พิเศษ "โรงพยาบาลสนาม เพื่อภัยพิบัติ" ถ่ายทอดสดโทรทัศน์ เพื่อรับบริจาคเงินการกุศลฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ทราบแล้ว ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ หรือช่อง ๙ อสมท ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๓๐-๒๔.๓๐ น.นั้น
เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์โม เดิร์นไนน์ ได้แจ้งเหตุขัดข้องจำเป็นบางประการ ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อจัดรายการพิเศษฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการจัดรายการพิเศษฯออกไป และเมื่อทราบวันและเวลาที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบต่อไป
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการประกวด Miss Green Country ASEAN + 3 2015

กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนการประกวด Miss Green Country ASEAN + 3 2015

กิจกรรมเกี่ยวกับสภากาชาดไทย

กิจกรรมเกี่ยวกับสภากาชาดไทย

thaibangkokhost.com