menu Left

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัล

บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล

          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ  ตัณฑัยฑ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิ ทัลระดับมาตรฐานสากล กับผู้บริหารมูลนิธิประเทศสีเขียว นายพงศรันทร์  ซุ้นสุวรรณศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว และผู้บริหารจาก ICDL Thailand คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL: Thailand  ดร.ธนเดช  เพิ่มพูน หัวหน้าทีมบริหารการจัดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

thaibangkokhost.com