menu Left

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

1.เพื่อการวิจัย อนุรักษ์ พัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ทุกชนิด ให้มีความเหมาะสม ที่จะนำไปปลูกในแต่ละพื้นที่
2.เพื่อ การอบรม ส่งเสริม สนับสนุน เร่งให้มีการปลูกป่าทุกชนิด เพิ่มมากขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนพื้นที่ปลูกและการเงินจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.เพื่อ การวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
4.เพื่อ ทำการฝึกอบรมวิวัฒน์พลเมือง แก่เยาวชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เรื่องป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลเมืองของประเทศ
5.เพื่อ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา หรือรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในงานพัฒนาองค์ความรู้ ทางเกษตรสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
6.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจำเป็น โดยดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

thaibangkokhost.com