menu Left

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว

คณะกรรมการที่ปรึกษา
พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ
ประธานที่ปรึกษา
หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์
รองประธานที่ปรึกษา
นายพงศ์ปิยะ ปิยะสิรานนท์
รองประธานที่ปรึกษา
พล.ต.ดร.พงศ์ภัทร์ วรงค์พรพรม
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.อภินิตา ไชยชนะ
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์
รองประธานที่ปรึกษา
นายจำรัส วิโรจนาภา
รองประธานที่ปรึกษา
  น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.ธนเดช เพิ่มพูน
รองประธานที่ปรึกษา
นายประสงค์ เบญจวรธรรม
รองประธานที่ปรึกษา
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
รองประธานที่ปรึกษา
พันตรี ชัย​ธวัช เงินเงื่อนสุข พันตรี ชัย​ธวัช เงินเงื่อนสุข
รองประธานที่ปรึกษา
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ นายกฤษดา บุนนาค
รองประธานที่ปรึกษา
  นางอรกมล ก้านสังวอน
รองประธานที่ปรึกษา
นายอาภิพัฒน์ พิทยานรเศรษฐี
รองประธานที่ปรึกษา
นายเวทิศ พชรอัศวกาล นายเวทิศ พชรอัศวกาล
รองประธานที่ปรึกษา
นางภัททิยา พชรอัศวกาล นางภัททิยา พชรอัศวกาล
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.นชชภร วรมุสิก ดร.นชชภร วรมุสิก
รองประธานที่ปรึกษา
  ดร.ศริญญา สิทธาไชย
รองประธานที่ปรึกษา
นางสาวนงเยาว์ ไกรกิติการ นางสาวนงเยาว์ ไกรกิติการ
รองประธานที่ปรึกษา
นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์
รองประธานที่ปรึกษา
นางอรณัฏฐ์ษา อนุมาตรธรรม นางอรณัฏฐ์ษา อนุมาตรธรรม
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนันท์ ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนันท์
กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
กรรมการที่ปรึกษา
 

นางสาวกวินนาฎ ภัทรอานันท์
กรรมการที่ปรึกษา
  ดร.รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายรติกร ทองคำปัน
กรรมการที่ปรึกษา
อ.วรรัตน์ สิทธิการ (ซินแส แบงค์)
กรรมการที่ปรึกษา
นายณัชพล ยศพิมพ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายอรรณพ จินตบุตร นายกัปปน์ จินตบุตร
กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว
นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี
ประธานกรรมการ
นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร
รองประธานกรรมการและเลขาธิการ
นางประไพรัตน์ คณาวิทยา นางประไพรัตน์ คณาวิทยา
กรรมการและเหรัญญิก
นายวัตชภณ พัทไชยวงศ์ นายวัตชภณ พัทไชยวงศ์
กรรมการ
นายซูดิง แจ้งกุลบุตร
กรรมการ
thaibangkokhost.com