menu Left

A.B.N. interbusiness

FSC Thailand

Donate PayPal

โครงการประเทศสีเขียว

ต้นเงินเศรษฐี

IDDL

IDDL

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

GSP โครงการออมทรัพย์ฯ

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

ตั้งฑูตกิจกรรมโต๊ะลีลา งานปลูกป่า 4 ภาค ยุวฑูตน้อยหมอสะอาดร่วมแถลงข่าว


ตั้งฑูตกิจกรรมโต๊ะลีลา งานปลูกป่า 4 ภาค ยุวฑูตน้อยหมอสะอาดร่วมแถลงข่าว

สืบเนื่องจากการจัดงาน ปลูกป่า 4 ภาค ตามรายละเอียดงาน

เพื่อสร้างมิติใหม่กับการจัดงาน
องค์กรหลักโครงการประเทศสีเขียว
มูลนิธิประเทศสีเขียว
มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย
พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน
เห็นสมควรให้มีกิจกรรม
โต๊ะลีลา โต๊ะโชว์สาธิต
การบริหารจัดการขยะ
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
ในการจัดงาน
เป็นต้นแบบ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

สร้างแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบการจัดงาน

ทางคณะจัดงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
พร้อมใจจัดกิจกรรม โต๊ะลีลา
โดยจะมีการแถลงข่าว
การปลูกป่า พร้อมเปิดตัวกิจกรรม
โต๊ะลีลา ในวันเดียวกัน

ทั้งยังแต่งตั้งยุวฑูต ปลูกป่า
และฑูตโต๊ะลีลา ในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมกัน

thaibangkokhost.com